دمای مطلق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دمای مطلق (absolute temperature)
دمایی براساس مقیاسی مطلق، مستقل از خواص مواد دماسنجی. دمای ترمودینامیکی مطلق، که ویلیام کلوین[۱] آن را مطرح ساخت، فقط براساس اصول ترمودینامیک[۲] تعریف می‌شود، اما در کارهای تجربی، به کمک مقیاس دمای بین‌المللی ۱۹۹۰‌[۳]، تقریب دقیقی از دمای مطلق به‌‌دست می‌آید. دمای مطلق معمولاً با یکای کلوین و بر مبنای صفر مطلق[۴] بیان می‌شود. در این صورت، نقطۀ انجماد[۵] آب برابر با ۲۷۳.۱۵ کلوین است.

 


  1. William Kelvin
  2. thermodynamics International
  3. (Temperature Scale of 1990 (ITS-90
  4. absolute zero
  5. freezing point