دمشقی، ابوعثمان (قرن ۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دِمِشقی، ابوعثمان (قرن ۴ق)

ابوعثمان دِمِشقی
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی پزشك
شغل و تخصص های دیگر ریاضی‌دان، مترجم
دوره قرن 4ق
آثار ترجمة مقالة دهم اصول هندسة اقليدس به همراه شرح پاپوس
گروه مقاله پزشکی

پزشک و ریاضی‌دان مسلمان و از مترجمان بلندآوازۀ آثار علمی به زبان عربی که در دوران خلافت مقتدر عباسی (حک: ۲۹۵ـ۳۲۰ق) به شکوفایی رسید. او از نزدیکان علی بن عیسی، وزیر مقتدر، بود. علی بن عیسی در ۳۰۲ق ریاست چند بیمارستان در بغداد (ازجمله بیمارستان محلۀ حربیه)، مکه و مدینه را به او سپرد. دمشقی برخی از آثار ارسطو، اقلیدس، جالینوس، فرفوریوس و پاپوس (بیوس) را به عربی ترجمه کرد. یکی از مهم‌ترین آثار او ترجمۀ مقالۀ دهم اصول هندسۀ اقلیدس به همراه شرح پاپوس است. گفتنی است که از شرح پاپوس، فقط همین ترجمۀ عربی آن برجای مانده است. نام کامل این برگردان «ترجمه المقالة الاولی من کتاب بیوس فی‌الاعظام المنطقة و الصمّ ذکرت فی المقالة العاشرة من کتاب اقلیدس» است که نسخۀ خطی آن به خط ابوسعید عبدالجلیل سجزی در کتابخانۀ ملی پاریس نگاهداری می‌شود.