رایانه رومیزی

رایانۀ رومیزی (desktop computer)
رایانه‌ای که به‌طور کامل بر روی سطح میز قرار می‌گیرد. اکثر رایانه‌های شخصی[۱] و بعضی از ایستگاه‌های کاری[۲] در ردۀ رایانه‌های رومیزی محسوب می‌شوند.

 


  1. (Personal Computers (PC
  2. Work Station