رحیم آبادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رحیم‌آبادی
از گویش‌های گیلکی که در رحیم‌آباد واقع در جنوب رودسر به آن سخن می‌گویند. این گویش به اشکوری پایین بسیار نزدیک است. واکه‌های رحیم‌آبادی مانند اشکوری و صامت‌های آن نیز همانند فارسی است. تغییر و تبدیل آوایی رحیم‌آبادی عمدتاً عبارت‌اند از: /b/ به /v/ در vorf «برف»؛ تبدیل /r/ به /l/ در anjil «انجیر»؛ پسوند نکره‌ساز، -i و در صورت بودن آخر اسم، -yi است. پسوند معرفه‌ساز، -a و -ya است. صفت قبل از موصوف می‌آید. مضاف‌الیه قبل از مضاف قرار می‌گیرد. پیشوندهای فعلی f-، d- و v- هستند. نشانۀ مصدریn ، -en و -on است.