رسایل عصار

رَسائِل عَصّار
مجموعۀ رسائل فلسفی ـ عرفانی، به عربی و فارسی، از سید محمدکاظم عصار. از مجموعه نگاشته‌های عصار تاکنون دو مجموعه چاپ شده است، یکی به کوشش صلاح الصاوی و دیگری از سید جلا‌ل‌الدین آشتیانی (تهران، ۱۳۷۶ش). مجموعۀ دوم مشتمل بر تمامی آثار عصار به شرح زیر است: رسالۀ وحدت وجود، اجابةالدعا فی مسئلة‌البداء، علم‌الحدیث، تفسیر قرآن کریم و شذراتی در جبر و اختیار. در این مجموعه ترجمۀ فارسی رسالۀ اجابة‌الدعا به قلم محمود شهابی نیز آمده است. در مجموعۀ اول افزون بر این که نسخۀ کامل‌تری از رسالۀ اجابةالدعا آمده رساله‌های وحدت وجود و جبر و اختیار از فارسی به عربی ترجمه گردیده است.