روشنی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

روشنی

 

(یا: روشانی)، از زبان‌های پامیری شاخۀ شُغنی ـ روشنی، رایج در کرانۀ تاجیکی آب‌پنج. عمدۀ سخنگویان این زبان در روستاهای روشن، بَروشَن، دِروشَن و دِرزود زندگی می‌کنند. شمار دیگری از سخنگویان آن نیز در منطقۀ روشان واقع در کرانۀ افغانی زندگی می‌کنند که روستاهای اصلی آن چَشنود و پایْور است. b ایرانی در روشنی به v تبدیل می‌شود، خوشۀ مصوت -ft- به یک واکدار تبدیل می‌شود. اسامی طبیعی مذکر و مؤنث دارند. نام مکان‌ها مذکر است.