زانوی ضربدری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زانویِ ضربدری (knock-knee)

زانويِ ضربدري

حالتی که در آن زانوها نزدیک یکدیگر و پاها از هم دورند. کودکان در چند سال اول راه‌رفتن معمولاً زانوی ضربدری دارند، اما نوزادان عموماً پاکمانی‌[۱]اند. زانوی ضربدری (ژنو والگوم[۲]) و زانوی کمانی (ژنو واروم[۳]) مانند راشی‌تیسم[۴] ممکن است براثر کمبودهای تغذیه‌ای پدید آیند. این بیماری اکنون در کشورهای غربی نادر است. در بزرگسالان، آرتریت روماتوئید[۵]، آرتروز[۶] زانو یا شکستگی استخوان‌های اطراف زانو ممکن است باعث ایجاد این حالت شود.

 


  1. bow-legged
  2. genu valgum
  3. genu varum
  4. rickets
  5. rheumatoid arthritis
  6. osteoarthritis