زبان شناسی اجتماعی

زبان‌شناسی اجتماعی (sociolinguistics)

مطالعۀ زبان و رابطه‌اش با جامعه. زبان‌شناسان اجتماعی تأثیر عواملی نظیر طبقه[۱] و جنسیت[۲] و قومیت[۳] را، به‌منزلۀ عوامل بیرونی، در فراگیری و پرورش زبان در گروه‌های خاص بررسی می‌کنند.

 


  1. class
  2. gender
  3. ethnicity