زبردست خان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زَبَردَسْت ‌خان ( ـ پس از ۱۱۳۶ق)
سردار ایرانی سپاه محمود افغان. اصلش از اصفهان بود. در کودکی به‌دست افغان‌ها اسیر شد و در قندهار بالید. چون در لیاقت و شجاعت ممتاز شد به مراتب بلند نظامی دست یافت و در شمار فرماندهان سپاه افغان درآمد. به فرمان محمود افغان، گز و بن اصفهان و سپس قمشه را به‌تصرف درآورد (۱۱۳۵ق) و درپی آن، در محاصرۀ شیراز شرکت جست و پس از ۹ ماه سرانجام به شهر راه یافت و آن را گرفت (۱۱۳۶ق) و با مردم آن‌جا به مهربانی و ادب رفتار کرد.