زندگی بتهوون

زندگی بتهوون (Vie de Beethoven)
کتابی دربارۀ زندگی و آثار بتهوون، نوشتۀ رومن رولان، به زبان فرانسوی، منتشرشده در سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۳ که در ۴ جلد تدوین یافته و در آن همۀ زوایای زندگی و آثار بتهوون به‌تفصیل و با نثری پرشور توصیف شده است. بتهوون ازخلال این کتاب، موسیقی‌دانی معرفی شده که رنج و شکوه جزء لاینفک زندگی و آثارش است. نبرد قهرمان این داستان واقعی با ناشنوایی‌اش، نبرد با سرنوشتی تلخ است و بازتاب آن در این کتاب بیش از هر بخش دیگر شورانگیز است. مؤلف کوشیده است آثار بتهوون را هم از رهگذر تفسیری فنی، و هم با تطبیق‌دادن آن با زندگی بتهوون، به خواننده بشناساند؛ بدین‌سان، زندگی بتهوون از حالت یک زندگی‌نامۀ صرف فراتر می‌رود و در درک موسیقی او نیز راهنمای کاملی است. در این کتاب تقریباً همۀ آثار بتهوون تفسیر شده است. تفسیر آثار بزرگ بتهوون همچون سمفونی شمارۀ ۹ مبسوط‌تر است. زندگی بتهوون اثری حسی است، اما یکی از بهترین نمونه‌های زندگی‌نامه‌نویسی در زبان فرانسوی به‌شمار می‌رود. این کتاب با ترجمه محمد مجلسی در ۴ جلد در ایران منتشر شده است.