زکی خان زند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

زَکی ‌خان زند ( ـ۱۱۹۳ق)
از سرداران مشهور سلسلۀ زَندیّه. زَکی‌خان فرزند بوداق‌ْخان، و پسرعمو و برادر مادری کریم‌خان زند بود که در مدت سلطنت خان زند، مأموریت‌های مهمی از جمله سرکوب شورش میرمَهْنا و فتح جزیرۀ خارک (۱۱۶۹ق)، فتح سواحل دریای عمان و جزایر خلیج فارس (۱۱۸۰ق) به وی محول شد. او در مَسْقَط از رهبر عمان شکست خورد و دستگیر شد و سپاه زند در این لشکرکشی ناکام ماند. زکی‌خان پس از فوت کریم‌خان (۱۱۹۳ق) نظرعلی‌خان، سردار بزرگ زند، را شکست داد و ابوالفتح‌خان، پسر بزرگ کریم‌خان را به‌سلطنت رساند. او مدتی بعد محمدعلی‌خان، پسرکوچک‌تر کریم‌خان و داماد خویش، را نیز با وی شریک کرد و خود زمام امور را در‌ دست گرفت. او پس از چند ماه به‌هنگام لشکرکشی به اصفهان، برای جنگ با علیمرادخان زند، در ایزدخواست به‌دست عده‌ای از همراهانش کشته شد.