زیباشناختی، ارزش های

زیباشناختی، ارزش‌های (aesthetic values)

ویژگی‌هایی از اثر که در موفقیت و اهمیت آن به‌منزلۀ اثری هنری مؤثرند و معنا و زیبایی اثر از آن‌ها است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از فرم[۱] (صورت)، محتوا[۲]، تمامیت و انسجام[۳]، هماهنگی[۴] و خلوص[۵] یا تناسبِ[۶] آثار هنری. تعریف این ویژگی‌ها در قالب تعبیرات مشخص و عینی در زیباشناسی فلسفی دشوار است، اما به‌هرحال ویژگی‌هایی‌اند که ادراک آن‌ها موجب التذاذ و خشنودی است.

 


  1. form
  2. content
  3. integrity
  4. harmony
  5. purity
  6. fittingness