سبزواری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سَبْزواری

 از گویش‌های خراسانی رایج در سبزوار. در سبزواری هم‌خوان‌ها همانند هم‌خوان‌های فارسی است. در واژه‌های تک‌هجایی رشتۀ ab فارسی به av تبدیل می‌شود (واژه‌های عربی دخیل در فارسی مثل ربّ یا حَبّ مستثنا هستند)؛ گاهی رشتۀ ab فارسی در سبزواری تبدیل به ov می‌شود؛ گاه واژه‌هایی که به دو همخوان ختم می‌شوند در سبزواری بین آن دو همخوان، یک واکه می‌آید. چند واژۀ سبزواری: manda «خسته»، manda roftan «خسته شدن»، ovast «استن»، narom «نرم»، rad roftan «گذشتن»، aser «عصر».