شاه مرادخان زند

شاه‌مرادخان‌ زند ( ـ‌۱۲۰۳‌ق)

از رؤسا و خوانین‌ زندیه‌. در زمان‌ حکومت‌ علی‌مرادخان‌ (۱۱۹۶‌ـ‌۱۱۹۹) والی همدان‌ شد. در حکومت‌ جعفرخان‌، به‌همراه برادرش صید مرادخان و عده‌ای دیگر از خوانین زندیه به زندان افتاد. آنان‌ را غلام‌بچه‌ای‌ آزاد کرد‌ و در ۲۵ جمادی‌ الاول‌ ۱۲۰۳ق جعفرخان‌ زند را کشتند. پس‌ از سلطنت‌ صیدمرادخان‌، شاه‌مرادخان‌ از جانب‌ برادرش‌ با سپاهی‌ به‌ سرکردگی‌ علی‌همت‌خان، برای دفع‌ لطفعلی‌خان‌ زند، به‌ بندر بوشهر رفت‌. چون‌ علی‌همت‌خان‌ به‌ لطفعلی‌خان‌ متمایل‌ بود، با ورود به‌ دشتستان‌، شاه‌مرادخان‌ را دستگیر کرد و به‌ لطفعلی‌خان‌ پیوست‌ و سپس‌ همگی‌ به‌طرف‌ شیراز رفتند. در شعبان‌ ۱۲۰۳‌ق که‌ لطفعلی‌خان‌ وارد شیراز شد، شاه‌‌مرادخان‌، برادرش‌ و همچنین‌ برخی‌ از فرزندان‌ علی‌مرادخان‌ را نابینا کرد.