شلوارهای وصله دار

شلوارهای وصله‌دار

مجموعۀ داستان‌های کوتاه به فارسی، نوشتۀ رسول پرویزی، در ۱۳۳۶ش. نویسنده ماجراهای ایام کودکی، فضای خانوادگی و خشونت حاکم بر محیط مدرسه را با نثری ساده و طنزآمیز و ذوقی سرگرم‌کننده باز می‌گوید، تا آن‌که به شرح تبعیض‌ها و ناامنی‌های اجتماعی می‌رسد. نویسنده در این داستان به هجو مدرن کردن اجباری جامعۀ فقیر و گرفتار خود می‌پردازد؛ چنان‌که با اجرای قانون متحدالشکل کردن لباس مردان و کوتاه کردن سرداری‌ها به شکل کت، وصله‌های شلوارها آشکار می‌شود.