باز کردن منو اصلی

شیتار

شیتار

یکی از هفت بلندپایه‌ای که به روایت کتاب اِستِر، در تورات، اجازۀ دیدن روی خِشایارشا را داشتند.