صولی، ابوبکر محمد ( ـ ۳۳۶/۳۳۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

صولی، ابوبکر محمد ( ـ ۳۳۶/۳۳۵ق)

از محدثین و ادبای عصر عباسی. اجدادش از خراسان بودند و جَدِّ بزرگش، صول تگین، امیر ناحیۀ صول (گرگان) بود. در بازی شطرنج مهارت بسیار داشت. به‌سبب خبری که دربارۀ حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) روایت کرد خشم سنی‌ها را برانگیخت تا جایی که درصدد قتل او برآمدند. به‌ناچار خود را پنهان کرد و از بغداد به بصره گریخت و در همان‌جا درگذشت. ازجمله‌ آثار اوست: کتاب ادب‌الکتاب، اخبارالقرامطه، و شرح دیوان ابی تمام.