ضریب کارآیی کانال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ضَریب کارآیی کانال (channel efficiency)

میزان قابلیت‌ کانال رود برای‌ عبور آب‌ و رسوبات‌. این ضریب را با محاسبۀ‌ شعاع‌ هیدرولیکی[۱] تعیین‌ می‌کنند که نسبت‌ سطح‌ مقطع[۲] به‌ طول‌ بستر[۳] و ساحل‌ رود است. بیشترین‌ ضریب‌ کارآیی‌ را کانال‌هایی با مقطع‌ نیم‌دایره‌ دارند. برای‌ کاهش‌ خطر طغیان آب[۴] هنگام‌ تغییر مسیر رود، مهندسان آب از این نوع سطح مقطع کانال استفاده‌ می‌کنند.

 


  1. hydraulic radius
  2. cross-sectional area
  3. bed
  4. flooding