طاقنمای سه چشمه

طاقنمای سه چشمه (معماری) triforium

در کلیساهای رومی‌وار و گوتیک راهه‌دار، بخشی از دیوار بین بالای طاقگان شبستان و کف پنجرۀ زیر بام، که بام سینه‌دیواری را، در ناحیۀ روی راهه، پنهان می‌کند. معمولاً دهانه‌های باز دارد و راهرویی پشت آن واقع است.