طاهرزاده، میرزا علی اکبر

طاهرزاده، میرزا علی‌اکبر

رجوع شود به :صابر، علی اکبر (شماخی ۱۸۶۲ـ ۱۹۱۱)