طاهر مقدسی (قرن ۴ق)

طاهر مَقْدِسی (قرن ۴ق)

از رجال صوفیه. اهل شام و در شمار نخستین مشایخ این دیار بود. با صحبت یحیی بن جلّاء به سلک تصوف درآمد. با ذوالنون مصری و شبلی نیز مصاحبت داشت. شبلی او را حِبر أهل شام می‌خواند. او را به کثرت علم نیز ستوده‌اند. ابوالقاسم دمشقی صوفی و عبداللّه بن محمّد دمشقی درشمار یاران او بوده‌اند. از او اشاراتِ بسیاری، به‌ویژه دربارۀ معرفت، به‌جای مانده است.