ظرفیت زیستی

ظَرفیّت زیستی (biotic potential)

کل ظرفیت باروری نظری موجود زنده یا گونه‌ای خاص، تحت شرایط آرمانی زیست‌محیطی. ظرفیت زیستی بسیاری از موجودات زندۀ کوچک، از قبیل باکتری‌ها، گیاهان یک‌ساله، و پستانداران کوچک، بسیار بالاست، با این همه، بارآوری این موجودات به‌ندرت به حداکثر می‌رسد، زیرا سایر عناصر اکوسیستم، مانند شکارگران و میزان دسترسی به مواد غذایی، رشد جمعیت را مهار می‌کنند.