ظروف مرتبطه، قانون

ظُروف مُرتَبطه، قانون

ظُروف مُرتَبطه، قانون

قانونی در فیزیک. طبق این قانون سطح مایع در چند ظرف مرتبط و محتوی یک مایع که در مجاورت هوا در حال تعادل باشد، با وجود اختلاف شکل ظرف‌ها، در یک تراز افقی می‌ایستد و شرط آن این است که مایع فقط تحت تأثیر قوۀ جاذبه باشد. این قانون در مورد دو نوع مایع اختلاط‌ناپذیر صحّت ندارد. بنابر قانون ظروف مرتبطه، مایع تا رسیدن به سطح آزاد مساوی در همۀ ظروف حرکت می‌کند و این حرکت از طرف ظرفی است که سطح مایع در آن بالاتر است. دلیل حرکت مایع اختلاف فشار بین دو نقطه از مایع است. در مقیاس وسیع‌تر، این قانون در مورد لوله‌کشی آب در شهرها و فوران آب از فواره‌ها و چاه آرتزین نیز صدق دارد. در این نوع چاه، منبع به‌علت وجود شیب زمین بالاتر از مخرجِ چاه قرار می‌گیرد و در نتیجه به‌واسطۀ اختلاف فشار، با حفر چاه، آب از آن فوران می‌کند تا سطح مایع در هر دو نقطه یکسان شود. چاه آرتزین، چاهی است که یک جریان آب دائمی را تأمین می‌کند و آب با فشار مربوط به موازنه آب‌های ساکن (فشار هیدروستاتیک) مجبور به بالا آمدن از دهانه چاه می‌شود بدون این‌که نیاز به واردآوردن نیرویی دیگر باشد.