عارسون، جلال اسعد (استانبول ۱۸۷۵ـ۱۹۷۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

Celal Esat Arseven

جلال اسعد عارسون


نقاش و نویسندۀ ترک. دانش‌آموختۀ رشتۀ هنرهای زیبا و فارغ‌التحصیل دانشکدۀ افسری بود. پس از چند سال خدمت در ارتش، از آن‌جا کنار‌ه‌گیری و خود را وقف نقاشی و تاریخ هنر کرد. مدتی مدیریت تئاتر شهر را به‌عهده گرفت. نمایندۀ شهر گیره‌سون در مجلس بود. در معماری، نقاشی و تئاتر سبکی خاص داشت. عارسون، در راه علمی‌ساختن هنر ترکیه بسیار کوشید. آثاری در زمینه‌های آداب شهرنشینی ترک‌ها، «موسیقی مهتر» (موسیقی نظامی سنتی ترکیه) و سنن ترک‌ها دارد. از آثارش: آموزش نقاشی؛ رنگ‌ها و رنگ روغن؛ دایرة‌المعارف هنر؛ تاریخ هنر ترکیه؛ در فیلم‌نامه: سلطان سلیم سوّم؛ فردای بزرگ؛ هنگام جست‌وجو در آسمان؛ جایزۀ بزرگ.