عاکوب (العاکوب)، عیسی علی (۱۹۵۰)

عاکوب (العاکوب)، عیسی‌علی (۱۹۵۰)
ایران‌شناس سوری. در ۱۹۸۴ با گرایش نقد ادبی کهن در رشتۀ زبان و ادبیات عربی از دانشگاه دمشق دانشنامۀ دکتری گرفت. پس از آن در دانشگاه حلب به تدریس پرداخت. مدتی نیز در دانشگاه‌های لیبی تدریس کرد و در پایه‌گذاری بخش زبان عربی در دانشگاه زنتان سهم داشت. از آثارش: تأثیر الحکم الفارسیه فی‌الادب العربی فی‌العصر العباسی الاول (دمشق، ۱۹۸۹)، که با نام تأثیر پند پارسی بر ادب عربی به فارسی ترجمه شده است (تهران، ۱۳۷۴ش)؛ الشّمس المنتظره که ترجمۀ عربی شکوه شمس آن ماری شیمل است (تهران، ۱۳۷۹ ش)؛ یدالعشق که ترجمۀ عربی گزیدۀ غزلیات دیوان شمس است (دمشق، ۱۳۸۱ ش)؛ ید‌الشّعر که ترجمه‌ای از انگلیسی به عربی دربارۀ سنایی، عطار، سعدی، مولوی و حافظ است (دمشق، ۱۹۹۸)؛ ترجمۀ فیه‌مافیه به عربی.