باز کردن منو اصلی

غیاث الدین ابوالفتح داود

غیاث‌الدین ابوالفتح داود

رجوع شود به :داود سلجوقی، غیاث ا لدین ابوالفتح ( ـ تبریز ۵۳۰ق)