فَرازسنج (hypsometer)

وسیله‌ای برای آزمودن میزان دقت دماسنج در نقطۀ جوش آب. این وسیله را در ابتدا، از طریق مقایسۀ تغییرات نقطۀ جوش برحسب تغییرات فشار جَوّ، و برای تعیین ارتفاع به‌کار می‌بردند.