فرزند صبح (فیلم): Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 August 2023

24 July 2023

11 March 2023

23 February 2023

21 February 2023

  • curprev 05:0005:00, 21 February 2023Reza rouzbahani talk contribs 3,224 bytes +3,224 صفحه‌ای تازه حاوی «فیلم بلند سینمایی به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی. پروسۀ تولید این فیلم که هنوز به صورت عمومی به اکران درنیامده است یکی از زمان‌برترین مراحل تولید فیلم سینمایی در تاریخ سینمای ایران است. افخمی مراحل تولید و فیلمبرداری فرزند صبح را که به ب...» ایجاد کرد Tag: Visual edit