فلات ایران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فَلات ایران

فلاتی وسیع و نسبتاً مرتفع در آسیای غربی که از درۀ دجله در غرب تا درۀ سند و پامیر در شرق و ساحل جنوبی دریای خزر در شمال تا خلیج فارس و اقیانوس هند در جنوب گسترده شده است. این فلات ۹۰درصد ایران کنونی را شامل می‌شود. افغانستان و بلوچستانِ پاکستان در نیمۀ شرقی این فلات قرار دارد.