فلیت، زندان

فِلیت، زندان (Fleet prison)

فِليت، زندان

زندان سلطنتی لندن که از قرن ۱۲م بر جای مانده است. در ابتدا کسانی در این زندان نگهداری می‌شدند که در استار چمبر[۱]، شاخه‌ای از شورای سلطنتی، به زندان محکوم شده بودند. بعدها از این زندان برای نگهداری زندانیان بدهکار استفاده می‌شد تا این که در ۱۸۴۲ تعطیل و دو سال بعد تخریب شد.

 


  1. Star Chamber