باز کردن منو اصلی

مدیوماه

مَدْیوماه

پسر آراسْتی‌ و پسرعموی‌ زَردُشت‌ و از یاران‌ مهم‌ او. در اَوِستایی،‌ مَئذیوماوَنْگْهَه است؛‌ به‌معنای‌ کسی‌ که‌ در نیمۀ‌ ماه‌ زاده شده‌ است. در بیشتر روایت‌های زردشتی، گُشتاسپ‌ را نخستین‌ گروندۀ‌ به‌ زردشت‌ دانسته‌اند؛ اما در بندهِش،‌ مدیوماه‌ به‌عنوان نخستین‌ پیرو پیامبر یاد شده است. در گزیده‌های‌ زادِسپِرم‌ آمده است که مدیوماه دَه سال تنها پیروِ زردشت بود و گشتاسب، دوازده‌سال پس از آن‌که زردشت دعوتِ خود را آشکار کرد به او گروید. این مدیوماه، را نباید با مدیوماهِ، پسرِ کاته، که در کردۀ ۱۲۷ فَروَردین‌یَشت از او یاد شده است، اشتباه گرفت.