مذاکره جمعی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 08:09, 19 May 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

مذاکره جمعی 

مذاکراتی که دربارۀ شرایط کار بین یک کارفرما یا گروهی از کارفرمایان و یا یک یا چند سازمان کارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان کارگری از طرف دیگر به ‌منظور حصول توافق صورت می‌گیرد.