منشور نیکول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

مَنشور نیکول (Nicol prism)

منشوری شامل دو منشور کلسیتی با بُرش مخصوص که با چسبی، معروف به صَمغ کانادا، به‌هم چسبانده شده‌اند. این منشور ارتعاش امواج را فقط در یک راستا تَراگُسیل می‌کند و از این‌رو نور معمولی باریکه مانندی با قُطبِش خطی پدید می‌آورد.