نقشه (map)

نقشه

بازنمایی شماتیک یک ناحیه، بخشی از سطح زمین، یا پراکندگی ستارگان. نقشه‌های جدید کرۀ زمین با استفاده از ماهواره‌هایی با مدار چرخش پایین تهیه می‌شوند که مجموعه‌ای از عکس‌های سه‌بعدی همپوش می‌گیرند و تصویری سه‌بعدی به‌دست می‌دهند. اولین نقشه‌های بزرگ‌مقیاس دقیق در حدود ۱۵۸۰ تهیه شدند (← اطلس). اکنون از عکس‌برداری‌های هوایی سنتی، اشعۀ لیزر، امواج مایکروویو، و تجهیزات مادون قرمز برای تهیۀ نقشه‌ و بررسی سطح زمین استفاده می‌کنند. انواع فرافکنی نقشه‌[۱] (چگونگی نمایش جسم سه‌بعدی در دوبعد) در تهیۀ نقشه‌ها به‌کار می‌آیند. نقشه‌های تفصیلی را باید پیوسته روزآمد کرد. بنابراین، این نقشه‌ها به‌شکل دیجیتال در رایانه حفظ می‌شوند تا بدون نیاز به ترسیم مجدد، بتوان در هر زمان اصلاحات کوچک را اعمال کرد. در ایران، سازمان‌های گوناگون، ازجمله سازمان نقشه‌برداری کشور، ادارۀ جغرافیایی ارتش، و سازمان زمین‌شناسی کشور نقشه‌های گوناگون را تهیه می‌کنند. نقشه‌های بزرگ‌مقیاس، مثلاً، (۲۵۰۰۰/۱) بیشتر از نقشه‌های کوچک‌مقیاس، مثلاً (۱۰۰۰۰۰/۱) جزئیات منطقه را نشان می‌دهند.

 


  1. map projection