باز کردن منو اصلی

واگنر ـ یاورگ، یولیوس (۱۸۵۷ـ۱۹۴۰)

واگْنِر ـ یاورِگ، یولیوس (۱۸۵۷ـ۱۹۴۰)(Wagner-Jauregg, Julius)

عصب‌شناس اتریشی. در ۱۹۲۷، به‌سبب درمان فلج ناشی از کاهش قوای ذهنی، با استفاده از القای تب مالاریایی، به جایزۀ نوبل فیزیولوژی و پزشکی دست‌یافت.