یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ارتایلان، اسماعیل حکمت (۱۸۸۹ـ۱۹۶۷)