یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای اقتداری، احمد (لار ۱۳۰۴ش )