یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای حکیم، سید محمدباقر (نجف ۱۳۵۸ق ـ ۱۳۸۲ش)