یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای خرم، امیرهمایون (تهران ۱۳۰۹ـ۱۳۹۱ش)