یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای رابینو، یاسنت لویی (۱۸۷۷ـ۱۹۵۰)