یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عادل شاه افشار