یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عارسون، جلال اسعد (استانبول ۱۸۷۵ـ۱۹۷۱)