یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای عباسی، اسماعیل (تبریز ۱۳۲۶ش)