یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای فردوسی پور، عادل (تهران ۱۳۵۳ش)