یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای فلاح، عباس (تهران ۱۳۵۶ش)