یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مرسیه، لویی سباستین (۱۷۴۰ـ۱۸۱۴)