یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای موراساکی، شیکیبو (ح ۹۷۸ـ ح ۱۰۱۵م)