یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای پارکر، متیو (۱۵۰۴ـ۱۵۷۵)