پاریس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 20:19, 30 December 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

پاریس (اساطیر)(Paris)

در اساطیر یونان، شاهزادۀ تروا[۱]یی. با هلن[۲]، همسر منلائوس[۳]، گریخت و موجب شد که جنگ‌های تروآ آغاز شود. در جریان قضاوتی که قرار شد او از میان هِرا[۴]، آتنا[۵] و آفرودیت[۶] زیباترین‌شان را برگزیند، آفرودیت به پاریس قول داد که اگر انتخاب شود، او را به وصال هلن برساند. در جریان جنگ تروآ، آشیل[۷]، پهلوان یونانی، را با تیری که به پاشنۀ پای او زد از پای درآورد، اما خودش نیز بعداً بر اثر اصابت تیر فیلوکتتس[۸]، کمان‌کش یونانی، به هلاکت رسید. پاریس، دومین فرزند پریام[۹]، شاه تروآ، و هِکوبا[۱۰] بود. در بدو تولد او را در کوه ایدا[۱۱] گذاشتند، اما شبانی بزرگش کرد و نام پاریس بر او نهاد؛ سپس اَلکساندر (حامی مردمان و احشام) لقب گرفت. سرانجام، پریام او را پذیرفت و پاریس با پری[۱۲] به نام اونونه[۱۳] ازدواج کرد، اما پس از دیدن هلن از او روی گرداند. پس از آن که فیلوکتتس او را با یکی از تیرهای زهرآلود هرکول[۱۴] زخمی کرد، به نزد همسر سابقش بازگشت؛ همسرش از مداوای او سرباز زد، اما بعد از مرگ او از فرط ندامت خود را کشت. در قضیۀ «داوری پاریس»، آفرودیته یگانه کسی نبود که کوشید حمایت پاریس را جلب کند؛ هرا قول فرمانروایی آسیا و آتنا نیز وعدۀ پیروزی در جنگ را به پاریس داده بودند. 1. Troy
 2. Helen
 3. Menelaus
 4. Hera
 5. Athena
 6. Aphrodite
 7. Achilles
 8. Philoctetes
 9. Priam
 10. Hecuba
 11. Mount Ida
 12. nymph
 13. Oenone
 14. Heracles