پرلمان ، ییتسهاک (۱۹۴۵)

پِرلْمان‌، ییتْسهاک‌ (۱۹۴۵)(Perlman, Itzhak)
ویولن‌نواز اسرائیلی. از بزرگ‌ترین استادان نوازندگی در دوران معاصر است، که تکنیکی درخشان و آوایی متمایز را با توجه به تمامی جزئیات ترکیب کرده است. رپرتوآر او آثار قرون ۱۹ و ۲۰ را دربر دارد. شاید برجسته‌ترین تفسیر او از کنسرتو ویولن چایکوفسکی[۱] در رِماژور (۱۸۷۸) باشد.


  1. Tchaikovsky